Arbeidsrecht

Arbeidsrecht gaat over wetten en regels die gelden in een dienstverband van een werknemer bij een werkgever. Werkgevers en werknemers kunnen bij ons terecht als zij geschillen op dit gebied willen oplossen en voorkomen. Soms kunnen wij partijen door mediation bij elkaar brengen. Soms is een juridische procedure noodzakelijk. In de afgelopen jaren hebben wij expertise opgebouwd op het gebied van:

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Arbeidscontracten voor bepaalde tijd
 • Ontslagprocedures
 • Lonen en salarissen
 • Concurrentiebedingen
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Ouderschapsverlof
 • Reorganisaties en fusies
 • Afvloeiingsregelingen bij gedwongen ontslag

Voor wie

Voor wie: Werknemers Werknemers kunnen te maken hebben met vragen omtrent hun arbeidsovereenkomst of kunnen te maken hebben met een arbeidsconflict. Wij kunnen uw arbeidsovereenkomst bestuderen en u adviseren over de rechtmatigheid hiervan. Er kan contact opgenomen worden met de werkgever om eventuele aanpassingen aan te brengen. Indien dit niet tot een vruchtbaar resultaat leidt kan de procedure worden doorgezet bij de kantonrechter. Dit hangt uiteraard geheel af van de omstandigheden. Een ander voorbeeld uit de praktijk is bijvoorbeeld dat u als werknemer wordt geconfronteerd met een ontslag of ontbinding van uw dienstverband. Als u het hier niet mee eens bent kunnen wij u bijstaan in een te nemen juridisch vervolgstap. U kunt met bijvoorbeeld de volgende vragen bij ons terecht:

 • Is de arbeidsovereenkomst die mijn werkgever mij voorlegt juridisch juist?
 • Mijn baas heeft mij jarenlang onderbetaald. Kan ik het achterstallige salaris vorderen?
 • Ik ben ziek, maar volgens de bedrijfsarts moet ik werken. Wat zijn mijn rechten?
 • Mijn werkgever wil voor mij een WIA-procedure starten. Mag dat zomaar?
 • Mijn baas wil mij ontslaan. Wat moet ik doen?

Werkgevers

Als werkgever heeft u te maken met allerlei regelgeving die voor u en uw personeel van toepassing is. Voorkomen is beter dan genezen, is de motto bij het aangaan van juridische verbintenissen met werknemers. Het Nederlandse arbeidsrecht geeft de werknemer, als zwakkere partij in de arbeidsverhouding, vele beschermingen. U dient als werkgever bedacht te zijn dat in de arbeidsovereenkomst en nog belangrijker in de feitelijke uitoefening van de werkzaamheden door uw werknemers, de regelgeving zoals bepaald in de wet en cao, nageleefd worden. Een goede advisering hieromtrent is een noodzaak om problemen in de toekomst te voorkomen. Ook vragen met betrekking tot de beëindiging van een arbeidsovereenkomst kan reden zijn waarom u zich tot een advocaat wendt. U kunt met bijvoorbeeld de volgende vragen bij ons terecht:

 • Wanneer en op welke gronden kan ik een medewerker ontslaan?
 • Wat zijn de wederzijdse verplichtingen als het dienstverband eindigt?
 • Waar moet ik op letten bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst?
 • Hoe te handelen bij zieke werknemers?
 • Hoe stel ik een vaststellingsovereenkomst op?

Regulier Vreemdelingenrecht

Regulier vreemdelingenrecht is het rechtsgebied dat het verblijfsrecht en de positie van vreemdelingen (mensen zonder Nederlands paspoort) regelt. Nederland voert een restrictief toelatingsbeleid, dat wil zeggen dat de Nederlandse overheid immigratie zoveel mogelijk wil beperken. In de afgelopen jaren is het toelatingsbeleid voor vreemdelingen steeds strenger geworden en de regels steeds ingewikkelder. Het valt niet mee om zonder juridische kennis uw weg te vinden in het doolhof van wetten, regels, voorschriften en instanties. De mensen van ons bureau weten de weg in dit doolhof op dit terrein en helpen u graag. Van het begin tot het eind. In nauw overleg met u. Met uw belang voorop. Tot alle kansen zijn benut.

Voor wie

Vreemdelingen die een visum nodig hebben voor korte duur Hebt u geen Nederlands paspoort en wilt u voor korte tijd in Nederland verblijven? Dan is de kans groot dat u in het bezit moet zijn van een visum. In sommige gevallen kan de Nederlandse ambassade uw visum weigeren. In die gevallen kunnen wij u adviseren en begeleiden bij uw visumaanvraag. Wij weten aan welke voorwaarden u moet voldoen om een visum te krijgen en kunnen u adviseren bij de voorbereidingen voor het aanvragen van uw visum. Als uw visum wordt geweigerd, kunnen wij u helpen bij de stappen die u dan kunt ondernemen. Vreemdelingen die een visum nodig hebben voor langere duur Wilt u voor een langere periode in Nederland verblijven, bijvoorbeeld omdat u bij uw echtgenoot, partner of kind wilt zijn of voor werk en studie? Dan heeft u in veel gevallen een Machtiging voor Voorlopig Verblijf (kortweg MVV) nodig. Deze machtiging moet u aanvragen in het land waar u rechtmatig verblijft, voordat u naar Nederland kunt komen. Wij kunnen u van het begin tot het eind begeleiden; vanaf het adviseren over de aanvraag tot en met het voeren van procedures bij internationale instanties voor mensenrechten. Vreemdelingen die zonder visum voor langere duur in Nederland willen blijven Voor sommige mensen is het niet mogelijk om naar hun land van herkomst terug te keren om een visum om te halen, terwijl zij hier zonder verblijfsrecht verblijven. De wet biedt in sommige uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid om verblijf toe te staan zonder het bezit van dit visum (MVV). Bijvoorbeeld in het geval dat u een ernstige ziekte heeft en in Nederland behandeld dient te worden, terwijl uw reis terug om een visum om te halen een medische noodsituatie kan opleveren. Als u een minderjarige Nederlandse of rechtmatig in Nederland wonende kind heeft, die door niemand anders dan u verzorgd kan worden en ook niet met u terug kan keren, is het mogelijk om zonder visum, een verblijfsvergunning aan te vragen. Met de nodige specialistische kennis op het gebied van internationale mensenrechten proberen wij de meest passende en effectieve oplossing te bedenken in dit soort complexe verblijfsvergunning procedures. Gemeenschapsonderdanen en hun partners Het verblijfsrecht van gemeenschapsonderdanen en hun partners is een geheel apart rechtsterrein. Gemeenschapsonderdanen hebben in bepaalde opzichten zelf een gunstigere positie dan Nederlandse onderdanen. Hun verblijf is dan ook rechtstreeks geregeld in het Unierecht. Toch komt het vaak genoeg voor dat de partners van gemeenschapsonderdanen moeizaam een verblijfsrecht krijgen, terwijl zij op basis van het unierecht hetzelfde verblijfsrecht hebben als de gemeenschapsonderdaan. Indien er geen huwelijk is, wordt de relatie door de IND vaak in twijfel getrokken, vooral als nog niet bewezen kan worden dat partijen ruim zes maanden samenwonen. Door onze jarenlange ervaring op dit specifieke vraagstuk kunnen wij u gericht advies geven en er voor zorgen dat het verblijfsrecht zo spoedig mogelijk wordt erkend. Turkse onderdanen en Turks Associatierecht Turkse onderdanen in Nederland kunnen een beroep kunnen doen op het Turks Associatierecht. Dit zijn internationale wetten en regels die Turkse onderdanen op verschillende gebieden een gunstigere positie bieden. Wij kunnen u helpen bij alle juridische kwesties op dit gebied. De advocaten van Kiliç Advocatuur spreken de Turkse taal waardoor de communicatie met Turkse cliënten, die het Nederlands onvoldoende machtig zijn, soepel verloopt. Buitenlandse cliënten met belangen in Nederland Omdat wij goed thuis zijn in het internationale recht, kunnen wij ook de Nederlandse belangen van cliënten die in het buitenland wonen behartigen. Wij werken vaak met cliënten afkomstig uit Turkije en Ghana. De expertise die wij in de loop der jaren hebben ontwikkeld, zetten wij in voor nieuwe cliënten. Zij mogen van ons inhoudelijke kennis van relevante regelgeving in Turkije en Ghana verwachten. Wij onderhouden goede contacten met relevante officiële instanties in deze landen. Dit komt de kwaliteit van de procedure ten goede. Nederlandse bedrijven die werknemers uit het buitenland nodig hebben Procedures op het gebied van verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning. Werkgevers die werknemers uit het buitenland (buiten de EU) willen overhalen, moeten beschikken over een tewerkstellingsvergunning voor deze werknemer. Dit is vaak een zeer intensief aanvraagtraject die de juiste kennis en expertise vereist. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een gespecialiseerde kok of kleermaker. Wij kunnen u deze begeleiding bieden door onze jarenlange ervaring op dit gebied. U kunt in ieder geval bij ons terecht in de volgende gevallen: Vreemdelingen/familie van vreemdelingen

 • aanvraag machtiging tot voorlopig verblijf
 • aanvraag visum voor kort verblijf
 • aanvraag verblijfsvergunning voor verblijf bij partner, ouder of kind
 • aanvraag verblijfsvergunning op medische gronden
 • aanvraag verblijfsvergunning bij een EU-onderdaan (toetsing EU-recht)
 • aanvraag verlenging verblijfsvergunning
 • aanvraag wijziging verblijfsdoel
 • verzoek opheffing vreemdelingenbewaring
 • verzoek opheffing verklaring ongewenst vreemdeling
 • gezinshereniging
 • naturalisatie
 • vreemdelingenbewaring
 • ongewenstverklaring
 • huisvesting
 • legalisatie van documenten
 • kennismigranten
 • stagiaires
 • studenten
 • au-pairs
 • EG langdurig ingezetenen
 • bedrijven, die werknemers naar Nederland willen halen
 • arbeidsmigratie
 • tewerkstellingsvergunning
 • kennismigratie

Personen en Familierecht

Dit rechtsgebied behelst alle kwesties die te maken hebben met de persoonlijke situatie van een burger of familierechtelijke kwesties. Denkt u aan echtscheidingen, omgang, gezag, naamswijzigingen of alimentatie. Ons kantoor heeft nauwe contacten met advocaten in het buitenland, zodat rechtsvragen die internationale aspecten hebben door ons beantwoordt kunnen worden. De beëindiging van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving brengt met zich mee dat er veel zaken dienen te worden geregeld. Denk daarbij aan alimentatie, boedelverdeling, een regeling ten aanzien van de kinderen. Omdat een echtscheiding op zich al een ingrijpende gebeurtenis is in het leven van mensen, streven wij ernaar de gevolgen van de echtscheiding zo goed mogelijk in overleg met clienten en alle belanghebbenden af te wikkelen. Indien dit niet mogelijk is staat ons kantoor u vanzelfsprekend bij in eenzijdige kwesties waar wij alleen uw belangen behartigen op een harde, maar redelijke en kundige manier bij de rechter. Ons credo is overleg waar het kan en strijden als het moet. Onze menselijke benadering en deskundigheid zetten we natuurlijk ook in bij andere zaken. Denkt u aan omgangsregelingen, uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling, afstamming alsmede ontkenning vaderschapsacties. Wij helpen u graag verder.

Algemeen Bestuursrecht

Alle handelingen of een nalaten van de overheid, dat zich richt tegen burgers vallen onder het bestuursrecht. Voelt u zich als belanghebbende benadeeld of heeft u behoefte om bezwaar te maken tegen een besluit, dan kunt u uw rechtsvraag bij ons neerleggen. Het kan hierbij gaan om een vergunning die u als horeca ondernemer geweigerd wordt of bijvoorbeeld een weigering van een uitkering of studiebeurs waartegen u in bezwaar of beroep wenst te gaan.

Sociaal Zekerheid

Ons kantoor heeft ruime ervaring in bijstand bij procedures tegen het UWV of het SVB, zoals bijvoorbeeld bij een weigering van een WW uitkering of een WWB uitkering.