Arbeidsrecht

Arbeidsrecht gaat over wetten en regels die gelden in een dienstverband van een werknemer bij een werkgever. Werkgevers en werknemers kunnen bij ons terecht als zij geschillen op dit gebied willen oplossen en voorkomen.

Soms kunnen wij partijen door mediation bij elkaar brengen.
Soms is een juridische procedure noodzakelijk.

In de afgelopen jaren hebben wij expertise opgebouwd op het gebied van:

  • Arbeidsovereenkomsten
  • Arbeidscontracten voor bepaalde tijd
  • Ontslagprocedures
  • Lonen en salarissen
  • Concurrentiebedingen
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Ouderschapsverlof
  • Reorganisaties en fusies
  • Afvloeiingsregelingen bij gedwongen ontslag

Arbeidsrecht-514

Reguliere Vreemdelingenrecht

Reguliere vreemdelingenrecht is het rechtsgebied dat het verblijfsrecht en de positie van vreemdelingen (mensen zonder Nederlands paspoort) regelt.

Nederland voert een restrictief toelatingsbeleid, dat wil zeggen dat de Nederlandse overheid immigratie zoveel mogelijk wil beperken. In de afgelopen jaren is het toelatingsbeleid voor vreemdelingen steeds strenger geworden en de regels steeds ingewikkelder.

Het valt niet mee om zonder juridische kennis uw weg te vinden in het doolhof van wetten, regels, voorschriften en instanties.

De mensen van ons bureau weten de weg in dit doolhof op dit terrein en helpen u graag. Van het begin tot het eind.
In nauw overleg met u.
Met uw belang voorop.
Tot alle kansen zijn benut.

paspoort

Personen en Familierecht

Personen en Familierecht

Dit rechtsgebied behelst alle kwesties die te maken hebben met de persoonlijke situatie van een burger of familierechtelijke kwesties.

Denkt u aan echtscheidingen, omgang, gezag, naamswijzigingen of alimentatie. Ons kantoor heeft nauwe contacten met advocaten in het buitenland, zodat rechtsvragen die internationale aspecten hebben, door ons beantwoordt kunnen worden.

Algemeen Bestuursrecht

Algemeen Bestuursrecht

Alle handelingen of nalaten van de overheid, dat zich richt tegen burgers vallen onder het bestuursrecht.

Voelt u zich als belanghebbende benadeeld of heeft u behoefte om bezwaar te maken tegen een besluit, dan kunt u uw rechtsvraag bij ons neerleggen.
Het kan hierbij gaan om een vergunning die u als horeca ondernemer geweigerd wordt of bijvoorbeeld een weigering van een uitkering of studiebeurs waartegen u in bezwaar of beroep wenst te gaan.

Sociale Zekerheidsrecht

Ons kantoor heeft ruime ervaring in bijstand bij procedures tegen het UWV of het SVB, zoals bijvoorbeeld bij een weigering van een WW uitkering of een WWB uitkering.